Program dla Wrocławia

7 priorytetów dla Wrocławia Tomasza Owczarka i Wrocławskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

 1. Zdrowe finanse miasta.

Jest to klucz do realizacji wszystkich poniższych celów programowych. Dlatego jest on dokładniej ujęty w zakładce „Priorytet dla Wrocławia: Finanse”.

 1. Kompleksowy system komunikacji zbiorowej.

Wprowadzimy nacisk na rozwój komunikacji zbiorowej we Wrocławiu. Będziemy dążyć, aby stał się on podstawowym środkiem transportu miejskiego. Najważniejszymi elementami będą:

 • Nowe trasy tramwajowe:

o  na Muchobór Wlk. przez Nowy Dwór;
o  na Kozanów przez Popowice;
o  na Jagodno.

 • Wrocławska Kolej Aglomeracyjna (WKA):

o   połączenie z Jelczem-Laskowice w ramach WKA przez Swojczyce;
o   połączenie z Oleśnicą w ramach WKA przez Psie Pole;
o   połączenie z Kobierzycami w ramach WKA przez Ołtaszyn;
o   połączenie z Brzegiem Dolnym w ramach WKA przez Pracze Odrz.;

 • Przywrócenie autobusu E.
 • Likwidacja biletów pospiesznych. Autobusy dotychczas pospieszne zostaną ze swoim oznakowaniem, na swoich trasach z obecnymi przystankami, ale będą pełnić rolę autobusów przyspieszonych.
 • sukcesywna wymiana taboru na klimatyzowany;
 • wzrost częstotliwości.

Zrezygnujemy z projektu tramwaju dwusystemowego, nieusankcjonowanego prawnie i droższego w stosunku do konwencjonalnych systemów tramwajów i kolei aglomeracyjnej. Rozwinięcie programu dla komunikacji w zakładce: „Priorytet dla Wrocławia: Komunikacja”.

NIE będziemy wprowadzać darmowej komunikacji miejskiej, gdyż wymagałoby to znalezienia w budżecie ok. 170 milionów złotych. To nie cena biletu decyduje o tym, że ludzie preferują transport zbiorowy, a siatka połączeń, częstotliwość i jakość taboru. Zamierzamy inwestować w rozwój komunikacji zbiorowej, nie możemy więc pozbywać się istotnego wpływu do budżetu miasta. Na pewno jednak NIE będziemy podwyższać cen biletów.

 1. Infrastruktura drogowa.

Będziemy dążyć do realizacji najważniejszych inwestycji drogowych dla Wrocławia:

 • Budowa obwodnicy Leśnicy i Alei Nowostabłowickiej (połączenie ul. Granicznej z ul. Kosmonautów).
 • Budowa Alei Wielkiej Wyspy bez charakteru obwodnicowego (połączenie ul. Krakowskiej z ul. Mickiewicza, wzdłuż ul. Pugeta, ul. Kosiby i ul. 9 maja).
 • Ukończenie północnej obwodnicy Wrocławia, od ul. Żmigrodzkiej do ul. Krzywoustego.
 • Wyburzenie starego i budowa nowego wiaduktu na ul. Chociebuskiej.
 • Budowa mostu łączącego ul. Racławicką i Aleję Piastów.
 • Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Buforowej od wiaduktu do ul. Vivaldiego.
 1. Harmonijny i zrównoważony rozwój urbanistyczny
 • Zrównoważony rozwój urbanistyczny uzyskany poprzez kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta, który przewiduje jego rozbudowę w rozsądny sposób. Będzie on uwzględniał możliwie spójną zabudowę poszczególnych osiedli, z określeniem maksymalnych parametrów budowli i podstawowych cech estetycznych. Na obrzeżach miast będzie preferowana niska zabudowa.
 • Będziemy dążyć aby na nowych osiedlach zawsze było wyodrębnione miejsce na zaplecze socjalne i rozwój komunikacyjny. Nie będzie on mieć charakteru centralnego planowania, gdyż czy powstanie np. przychodnia w wyznaczonym do tego miejscu, zdecyduje ostatecznie rynek i zapotrzebowanie. Musi on jednak przewidywać potencjalną dogodną dla mieszkańców dostępność do komunikacji miejskiej, przychodni czy placówek edukacyjnych. Należy dążyć do tego, by a każdego punktu do najbliższej przychodni było max. 20 min drogi pieszo. Nie dopuścimy do powtórki sytuacji, jaka jest obecnie na Stabłowicach, gdzie nowe osiedle TBS nie posiada przewidzianego podstawowego zaplecza socjalnego i dostępu do drobnych punktów handlowych.
 • Doprowadzimy do stopniowej likwidacji białych plam w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego. W szczególności pod kątem możliwości inwestycyjnych w danych lokalizacjach dla przedsiębiorców. Przyspieszymy proces wydawania decyzji nt. nowych zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, aby przedsiębiorcy sprawniej mogli realizować swoje cele biznesowe.
 • Będziemy dbali o estetykę i zieleń miejską. Wzmożemy współpracę z działkowcami, aby tereny, którymi zarządzają były w szerszym stopniu przestrzeniami dla wszystkich mieszkańców. Wprowadzimy program „Pierwsza klasa – pierwsze drzewo”, które będzie uświadamiać dzieci nt. niezbędności terenów zielonych. Program będzie skutkował nowymi nasadzeniami drzew przez każdą pierwszą klasę szkoły podstawowej (jedna klasa co najmniej jedno drzewo) – w miejscach uzgodnionych z Miastem.
 • Będziemy dbać o dziedzictwo narodowe i zabytkową architekturę Wrocławia. Będziemy zapobiegać likwidacji wyburzeniom ponad 100-letnich kamienic. Stworzymy program mający przenieść koszty rewitalizacji zabytkowej zabudowy na prywatnych inwestorów oparty o sprzedaż kamienic po preferencyjnych stawkach dla deweloperów, którzy zapewnią aktualnym mieszkańcom nowe lokale lub dalsze zamieszkiwanie w wyremontowanym mieszkaniu na obecnych warunkach finansowych.
 1. Edukacja i gospodarka oparta na wiedzy.

W XXI wieku to wiedza, wykwalifikowane społeczeństwo i wysoko rozwinięte technologie są kluczem do sukcesu gospodarczego regionu. Dlatego będziemy dążyć do tego, by Wrocław stał się polskim zagłębiem technologicznym. Jednak rozumiemy, aby osiągnąć ten cel należy inwestować w edukację od najniższych poziomów.

 • Zapewnimy miejsca w żłobkach i przedszkolach wszystkim wrocławskim dzieciom w we właściwym wieku. Wybudujemy więc nowe placówki. Jednak ze względu na cykliczne zmiany demograficzne i konieczność zachowania elastyczności zakupimy tymczasowe modułowe przedszkola, wzmożemy współpracę z prywatnymi miejscami przedszkolnymi oraz będziemy wykorzystywać elastycznych form zatrudnienia (np. um. o pracę na czas określony). Są lata przejściowe, gdy w szkołach jest niż, a w przedszkolach wyż, zatem tę niewykorzystywany potencjał również można wykorzystywać. Stworzymy klarowny system rekrutacji, gdzie najwięcej punktów będzie przydzielanych za rejon i za rozliczanie podatku dochodowego we Wrocławiu. Wychodzimy z założenia, że Wrocław przyjazny rodzicom, to Wrocław bogatszy i perspektywiczny. Główna zaletą mieszkania w mieście jest to, że wszędzie jest blisko. A obecny stan, gdy dziecko należy przetransportować na drugi koniec miasta, gdy 300 m dalej jest przedszkole temu całkowicie przeczy.
 • Będziemy dążyć do powstania we Wrocławiu Europejskiego Centrum Nowoczesnych Technologii Wojskowych.
 • Uściślimy współpracę z wrocławskimi uczelniami i wprowadzimy wspólny program pozyskiwania najlepszych absolwentów szkół średnich z całego kraju oraz utrzymywania w mieście najlepszych absolwentów wrocławskich uczelni.
 • Będziemy dążyć do wyposażenia wszystkich szkół średnich w sprzęt do ćwiczenia pierwszej pomocy.
 • Będziemy współpracować z Ministerstwem Edukacji przy rozwoju programu zajęć z Przysposobienia Obronnego na rzecz ćwiczeń praktycznych. Będziemy wyposażać szkoły w sprzęt umożliwiający prowadzenie takich zajęć.
 • Będziemy dbać o aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Skończymy z finansowaniem sportu zawodowego na rzecz inwestycji w sport amatorski – w szczególności dla rozwoju i fizycznego rozwoju dzieci i młodzieży. Jeśli pieniądze będą przekazywane klubom sportowym z budżetu miasta powinny być środkami przekazywanymi przede wszystkim na szkolenie dzieci i młodzieży. Miasto powinno wspierać także bardziej niszowe dyscypliny sportowe poprzez stypendia dla najbardziej uzdolnionych oraz wsparcie zaplecza umożliwiającego trenowanie tych sportów.
 1. Polityka społeczna.
 • Przeprowadzimy reformę Departamentu Spraw Społecznych. Spłaszczymy strukturę urzędu oraz będziemy kładli nacisk na pracę urzędników miejskich w terenie. Mniej biurokracji, a więcej użytecznej pomocy dla ludzi w ich środowisku. Nastawienie na pracę u podstaw i pomoc w zarządzaniu budżetem, zamiast samego przekazywania funduszy.
 • Wprowadzimy szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych, np. wypustki przed skrzyżowaniami dla osób niewidomych, redukcja krawężników, przystosowanie urzędów dla osób niepełnosprawnych, wymiana taboru komunikacji miejskiej na niskopodłogowy, wyregulowanie głośników określających przystanki kierunki jazdy pojazdu MPK (aktualnie często są wyciszane lub nie działają).
 • Prezydent będzie zobowiązany do bieżących spotkań z przedstawicielami osób niepełnosprawnych. Wydaje się to naturalne, ale Rafał Dutkiewicz niestety tego nie czyni, choć powinien.
 • Będziemy dążyć do skoordynowanych działań z Urzędem Wojewódzkim i uzyskaniem efektu synergii oraz wykluczenia dublujących się stanowisk.
 • Będziemy pobudzać aktywność osób starszych.
 • Wprowadzimy program na rzecz poprawy bezpieczeństwa samotnych starszych osób, które zostaną wyposażone w system szybkiego zgłaszania.
 1. Obywatelskie miasto.
 • Będziemy promować obywatelskie postawy i udział w konsultacjach społecznych, których wpływ na podejmowane przez urzędników decyzje wzrośnie.
 • Rozszerzymy Wrocławski Budżet Obywatelski. Zmodyfikujemy go według zasad:

o   do rozdysponowania na całe miasto w ramach WBO będzie 18 mln zł
o   do rozdysponowania będzie po 100 tys. zł na każde z 48 osiedli;
o   osiedla będą mogły ze sobą współpracować i zgłaszać wspólne projekty, dzięki czemu ich budżety kumulowałyby się.

Nowe zasady mają doprowadzić do realizacji drobnych inwestycji na każdym wrocławskim osiedlu, a nie tylko na tych najbardziej zaludnionych, które naturalnie zwyciężają w konkursach na ilość głosów.

 • Będziemy w szerszym względzie współpracować z aktywistami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz lokalnych społeczności.
 • Będziemy jednak kierować się „zasadą większych korzyści dla ogółu”, aby mała grupa osób nie mogła wiecznie blokować inwestycji istotnych z punktu większości wrocławian.

8. Rewitalizacja Wrocławia

Jest to długoterminowa strategia, która ma na celu:

 1. Rozwiązać problem braku możliwości finansowych do nabycia własnego mieszkania. Jest to część programu „Mieszkania dla Wrocławian”. Osoby których dotychczas nie było stać na zakup mieszkań będą miały możliwość nabycia swojego własnego, po bardzo korzystnych warunkach.
 2. Uchronić dziedzictwo kulturowe i zabytkową architekturę Wrocławia przed dalszą degradacją i ostateczną likwidacją
 3. Zmienić strukturę społeczną całych zabytkowych dzielnic Wrocławia, m.in. Śródmieścia, Nadodrza, Przedmieścia Oławskiego.
 4. Poprawić estetykę i charakter miasta. Przywrócić blask zabytkowym budynkom.

Program jest oparty o podstawowe założenia, które mają przenieść koszty rewitalizacji zabytkowej zabudowy na dotychczasowych najemców i prywatnych inwestorów. Oparty jest on o sprzedaż kamienic po preferencyjnych stawkach. Jednocześnie jednak wyciągamy wnioski z błędów innych miast, które sprzedały nieruchomości komunalne deweloperom, którzy okazali się ostatecznie spekulantami.

Obecny system się nie sprawdza. Dlatego proponujemy:

 1. Pierwokup mieszkań komunalnych dla dotychczasowych najemców z dotychczasową 98% bonifikatą, ale z warunkiem obowiązku stworzenia funduszu remontowego. A także przeprowadzenia niezbędnych remontów na rzecz poprawy stanu technicznego całego budynku (np. stropów, elewacji, klatek schodowych).
 2. Równoczesne zniesienie zakazu sprzedaży mieszkań w ciągu 5 lat od dnia zakupu lokalu
  z bonifikatą. Ostatecznie zależy nam na poprawie warunków życia tysięcy wrocławian oraz przywróceniu budynkom ich lat świetności. Jest to więc bez znaczenia, kto tego dokona. Jeśli lokatorzy, których na remonty nie stać po wykupie znajdą inwestora, który do tego doprowadzi, to niech mu sprzedadzą mieszkanie. W takiej sytuacji miasto zwolnione jest
  z obowiązku zapewnienia lokali zastępczych, a dotychczasowi lokatorzy za otrzymane od nowego właściciela pieniądze mogą kupić nowe mieszkanie.
 3. Powyższy schemat pozwoli na zmianę struktury mieszkańców zabytkowych dzielnic. Stanowi również szansę na zmianę życia na lepsze dla dotychczasowych lokatorów. Będzie ich stać, na to, na co całe życie by nie zarobili. Czyli własne mieszkanie. Koniec z wiecznym wynajmem
  w rozsypujących się kamienicach.
 4. W momencie, gdy dotychczasowi lokatorzy nie skorzystają z oferty preferencyjnego zakupu wynajmowanego lokalu, ofertę otrzymają prywatni inwestorzy. Oferta będzie przedstawiona w formie aukcji, której kwota wywoławcza będzie równa wartości mieszkania z 98% bonifikatą. Jednak warunkiem dodatkowym dla inwestorów, którzy dotychczas nie wynajmowali mieszkania będzie konieczność zapewnienia dotychczasowym lokatorom mieszkań zastępczych, z okresem wynajmu na czas nieograniczony.
 5. Innym wariantem uwzględniającym scenariusz braku przyjęcia przez dotychczasowego najemcę oferty zakupu jest współpraca deweloperów z miastem na zasadzie transakcji wiązanej. Inwestor otrzymuje 98% bonifikatę na zakup dotychczasowego lokalu komunalnego. W zamian na miejskiej działce budowlanej (oddanej w wieczyste użytkowanie) jest zobligowany do budowy mieszkań zastępczych, którymi będzie samodzielnie zarządzał i do których trafią lokatorzy z mieszkań komunalnych. Wymaga to jednak od deweloperów pakietowego zakupu lokali komunalnych.
 6. W przypadku lokali, gdzie lokatorów już nie ma będziemy dążyć do sprzedaży całych budynków w celu ochrony przed likwidacją. Warunkiem niezbędnym sprzedaży będzie całkowity zakaz likwidacji budynku.
 7. Rocznie miasto dopłaca do utrzymania mieszkań komunalnych ok. 120 mln zł. Gdy zredukujemy te wydatki poprzez zmianę właścicielską, to otrzymamy duże środki pieniężne.Przeznaczymy je na gruntowne remonty kamienic. Nie wszystko wszak uda się sprzedać, nie wszystkiego należy się pozbyć. Zrealizujemy projekt Rafała Dutkiewicza. Czyli wrócimy do założeń pomysłu „100 kamienic”, który w tym roku zamienił się w projekt „5 kamienic”, na który przeznaczono 6 mln zł. Jesteśmy jednak realistami i będziemy dążyć do remontów ok. 20-30 kamienic.
 8. Program będzie poprzedzony szczegółową inwentaryzacją własności i stanu technicznego budynków, od którego będzie zależało, czy i w jakim wariancie będą się one nadawały do przekształceń.

Nie zrobimy tego w jedną kadencję, gdyż to długookresowy proces. Ale kiedyś trzeba zacząć. Niech to będzie więc początek wielkich pozytywnych zmian we Wrocławiu. Nie zwlekajmy więc i 16 listopada wybierzmy dobrze. Postawmy na Tomasza Owczarka i Wrocławska Inicjatywę Obywatelską.